Lov for Leikarringen Noreg BUL Drammen

 

Lov for Leikarringen Noreg, Bondeungdomslaget i Drammen, stiftet 11. november 1924. Vedtatt samme dato med senere endringer, senest 28. januar 2020.

 

§ 1 FORMÅL OG ORGANISASJON

Leikarringen Noreg har som formål å fremme forståing for, interesse for, og utøving av folkedans, folkesang, folkemusikk, bygdedans og bygdebunader.

Politikk kan ikke utøves innen Leikarringen Noreg.

§ 2 MEDLEMSKAP

Personer som har betalt medlemskontingenten er medlemmer i laget.
Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent på 1 år, strykes som medlem.

Medlemmene plikter å innordne seg Leikarringen Noreg sine lover.

§ 3 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal holdes i januar måned, og må være kunngjort med minst 3 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:
Styrets beretning  
Regnskap for det foregående arbeidsår (1.1.- 31.12.), i revidert stand.
Innkomne forslag
Budsjett for inneværende år
Valg               

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer,
2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.                                                                                                                        
Videre velges 2 revisorer
Valgkomite
Eventuelle andre komiteer

Leder og varamedlemmer er på valg hvert år. Øvrige medlemmer av styret og revisorene velges for 2 år. De deles inn i 2 grupper, hvor hver gruppe er på valg annet hvert år.
Gruppe 1: Nestleder, kasserer, 1. styremedlem og 1 revisor.
Gruppe 2: Sekretær, 2. styremedlem og 1 revisor.
1. styremedlem er leder av Tur- og arrangementskomiteen
Stemmerett har medlemmer som har fylt 16 år, har betalt medlemskontingenten for 2. halvår og har vært tilsluttet laget i minst 2 måneder innen 31. desember.

Alle saker som ikke gjelder oppløsning eller vedtektsendringer, blir besluttet med vanlig
flertall. Ved likt stemmetall har styrelederen dobbeltstemme.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalles med minst 2 ukers varsel og innkallingen må informere om hva som skal behandles. Vanlige stemmerettsregler gjelder som for ordinært årsmøte.

§ 6 STYRET

Styret står for den daglige driften. Styret følger vedtatt budsjett og handlingsplan (hvis den er behandlet på årsmøtet). Styret engasjerer leikleder og musiker(e).
Leder av komiteer innkalles av styret til styremøter etter behov.

Styret kan fatte vedtak når 3 av medlemmene er til stede. Fast leikleder bør være til stede på styremøtene.

Større ekstraordinære bevilgninger må godkjennes av et flertall av medlemmene.

Styret i Leikarringen Noreg er også styret for Bygdedanslaget i Leikarringen Noreg. Bygdedanslaget er medlem av FolkOrg. For å være medlem av FolkOrg, må Leikarringen Noreg ha noen individuelle medlemmer i FolkOrg.  For de i styret som er medlem i FolkOrg betales kontingenten av Leikarringen Noreg.

§ 7 LEIKØVINGER

Leikøvinger holdes hver uke, eller så ofte som styret finner det tjenlig.

Programmet på leikkveldene skal tjene det formål som er nevnt i § 1.

§ 8 ÆRESMEDLEMSKAP

Æresmedlemskap skal være Leikarringen Noregs høyeste utmerkelse til medlemmer som over lengre tid har ytet spesiell innsats for foreningen. Et enstemmig styre utnevner nye æresmedlemmer.

Æresmedlemmet skal ha et synlig bevis på utnevnelsen, skal ikke betale medlemskontingent og gå fritt på alle arrangementer som Leikarringen Noreg står for.

§ 9 OPPLØSNING

Oppløsning av Leikarringen Noreg kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag på forhånd er satt på sakslisten. Forslaget skal være bekjentgjort for medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

Blir oppløsning vedtatt, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall på neste ordinære årsmøte.

Når slikt vedtak er fattet, velger årsmøtet tre medlemmer til å forvalte Leikarringen Noregs eiendeler. 

Lagets midler skal plasseres på rentebærende konto i bank. Lagets eventuelle andre eiendeler beholdes. Lagets protokoller og øvrige eiendeler overlates til Drammen Byarkiv.

Oppstår Leikarringen Noreg igjen innen 15 år går eiendelene tilbake til laget.

Om det innen 15 år ikke er dannet en ny leikarring eller ett spellemann- og danselag i Drammensområdet (nedre Buskerud), går lagets midler til Buskerud Folkemusikklag.

§ 10 LOVENDRING

Forslag til endring av denne lov må framsettes og vedtas på et ordinært årsmøte, og vedtas på neste ordinære årsmøte med 2/3 flertall, for at lovendringen skal være gyldig.