Lov for Leikarringen Noreg BUL Drammen

Lov for Leikarringen Noreg, Bondeungdomslaget i D rammen, stiftet 11. november 1924, vedtatt samme dato med senere endringer, sist på årsmøte 26. januar 2010

§ I FORMÅL OG ORGANISASJON

Leikarringen Noreg er et lag i Bondeungdomslaget i Drammen, og har som formål å fremme forståing, interesse for, og utøving av folkedans, folkesang, folkemusikk, bygdedans og bygdebunader.

Politikk kan ikke utøves innen Leikarringen.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemmer. som er innført i Leikarringen Noreg’s medlemsprotokoll, er samtidig medlemmer av Bondeungdomslaget i Drammen..

Medlemmene plikter å innordne seg Leikarringens og Bondeungdomslagets lover.
Bare medlemmer som har fylt 16 år og har vært tilsluttet laget i minst 2 måneder, har stemmerett.

§ 3 KONTINGENT

Kontingenten fastesettes hvert år av årsmøtet

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal holdes i januar måned, og må være kunngjort med minst 3 ukers varsel.

På årsmøtet behandles styrets beretning og regnskap for det foregående arbeidsår (1. januar — 31. desember), som forelegges årsmøtet i revidert stand.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet velger et styre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, og 2 varamedlemmer. Videre velges 2 revisorer.

Leder og varamedlemmer er på valg hvert år. Øvrige medlemmer av styret og revisorene velges for 2 år. De deles inn i 2 grupper, hvor hver gruppe er på valg annet hvert år.

Gruppe 1: Nestleder, kasserer, 2. styremedlem og 1 revisor.

Gruppe 2: Sekretær, 1. styremedlem og 1 revisor.
1. styremedlem er leder av Tur- og arrangements-komiteen

Årsmøtet velger også de ulike arbeidsnemnder i ringen.

Årsmøtet velger også 1 medlem til Representantskapet i Bondeungdomslaget, med personlig varamedlem.

Den ene representanten og personlig varamedlem må være medlem av styret. De velges for 2 år, men ikke for samme periode.

Videre velges 1 medlem til Valgkomiteen i Bondeungdomslaget.

Stemmerett har alle som er medlemmer i Leikarringen Noreg pr. 31. desember.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

§ 6 STYREMØTER

Styret kan fatte vedtak når 3 av medlemmene er til stede. Fast leikleder bør være tilstede på styremøtene.

Styret står for alle framsyninger, og tar beslutning om møter og annen virksomhet innen ringen.
Styret ansetter leikleder og spillemann. Leder av arbeidsnemnder innkalles av styret til styremøter etter behov. Bevilgninger utenom den vanlige driften, må ringens medlemmer være enig i.

§ 7 LEIKØVINGER

Leikøvinger holdes hver uke, eller så ofte som styret finner det tjenlig.

Programmet på leikkveldene skal tjene det formål som er nevnt i § I.

§ 8 OPPLØSNING

Oppløsning av Leikarringen Noreg kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag herom på forhand er satt på sakslisten, som er sendt medlemmene minst 14 dager for årsmøtet.

Blir oppløsning vedtatt, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall på neste årsmøte.

Blir oppløsning da vedtatt, skal årsmøtet i Bondeungdomslaget godkjenne oppløsningen.

Eventuelle midler fra Leikarringen Noreg forvaltes av Representantskapet i minst 10 år, og føres tilbake til ringen, dersom det er grunnlag for å starte Leikarringen opp på nytt.

§ 9 LOVENDRING

Forslag til endring av denne lov, må framsettes og vedtas på et årsmøte, og vedtas på neste ordinære årsmøte med 2/3 flertall, for at lovendringen skal være gyldig.

Lovendringen må godkjennes av Bondeungdomslaget i Drammen.

§ 8 kan ikke endres.