Lov for Bondeungdomslaget i Drammen

Lov for Bondeungdomslaget i Drammen stiftet 03.02.12, vedtatt samme dato med senere endringer, senest 22. april 2009.

 

§ 1 FORMÅL

Bondeungdomslaget i Drammen er et frilynt og upolitisk lag som er åpent for alle fra bygd og by. Bondeungdomslagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme sosialt samvær og samfunnsgagnlige interesser.

 

§ 2 ORGANISASJON

Bondeungdomslaget i Drammen består av Idrettslaget Drammen BUL, Leikarringen Noreg BUL Drammen og By- og Bygdelaget BUL.

De 3 lagene er selvstendige, likestilte, selvfinansierende og økonomisk ansvarlige for sin egen lagsdrift.

Lagenes lover må samstemme med BULs lover og godkjennes av årsmøtet.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Alle som har betalt medlemskontingent til ett eller flere av lagene, er medlemmer i Bondeungdomslaget i Drammen.

Bare medlemmer som har fylt 16 år og har vært tilsluttet laget i minst 2 måneder har stemmerett. Som medlemmer regnes en av de foresatte til de medlemmene som er under 16 år.

Lagene skal presentere fullstendig liste over sine medlemmer pr. 31.12, som skal føres inn i egen medlemsprotokoll. Disse listene er avgjørende for stemmerett på årsmøte.

Medlemmene plikter å innordne seg Bondeungdomslagets lover. Dersom noen bryter gjeldende lover, vedtak eller bestemmelser eller på annen måte opptrer slik at det kan skade lagsarbeidet eller lagets anseelse, kan styret i laget:

 1. Gi irettesettelse
 2. Idømme tap av rett til å ha tillitsverv
 3. Idømme tap av medlemskap og alle derav følgende rettigheter.

Finner noen seg usakelig behandlet, kan saken ankes inn for Representantskapet.

 

§ 4 KONTINGENT

Kontingenten til Bondeungdomslaget er inntil videre den kontingent som betales til det enkelte lag.

 

§ 5 ÅRSMØTE

Bondeungdomslagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Årsmøtet innkalles av Representantskapet med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag må være sendt Representantskapet senest 2 (to) uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest 1 (en) uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmene, når ikke annet er bestemt i loven.

Blanke stemmesedler regnes som ikke avgitt.

ÅRSMØTET SKAL:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velge dirigent, sekretær, samt 1 (en) representant fra hvert lag til å godkjenne årsmøteprotokollen,
 3. Behandle årsmelding, herunder utdrag av lagenes årsmeldinger.
 4. Behandle revidert regnskap, herunder utdrag av lagenes regnskap.
 5. Behandle innkomne forslag og saker
 6. Fastsette eventuell kontingent
 7. Vedta budsjett for Bondeungdomslaget
 8. Velge følgende tillitsmenn:

·         Leder av Bondeungdomslaget for 1 (ett) år

- Referere melding fra lagene vedrørende hvert lags representant til Representantskapet.

·         2 revisorer med varamenn for 2 (to) år.

·         Formann i valgkomiteen.

(Valgkomiteen består av 1 (en) representant fra hvert av lagene.)

 

Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Leder av Bondeungdomslaget skal ha vært medlem av ett av lagene i minst 2 år og skal ha sittet i Representantskapet.

Alle valg foregår skriftlig hvis det forelligger mer enn ett forslag.

Alle valg foregår enkeltvis. Dersom en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 6 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

 

Ekstraordinære årsmøter holdes når Representantskapet bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av Representantskapet med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 7 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter holdes når Representantskapet finner det nødvendig eller et av lagene krever det.

 

§ 8 REPRESENTANTSKAPET.

Bondeungdomslaget ledes av Representantskapet som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Representantskapet består av:

LEDER som er valgt av årsmøtet

2 REPRESENTANTER fra hvert av lagene.

Representantene m/varamenn velges på lagenes årsmøter. De velges for 2 (to) år, men ikke for samme periode.

Representantskapet konstituerer seg selv innen 14 (fjorten) dager etter årsmøtet. Melding om konstitueringen og godkjent årsmøteprotokoll sendes til lagene uten opphold.

Representantskapet skal:

 1. Iverksette årsmøtes vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå Bondeungdomslagets daglige ledelse og representere dette utad.
 3. Vurdere de økonomiske behov innen Bondeungdomslaget og forvalte Bondeungdomslagets midler etter opptrukne planer og budsjett.
 4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organene.
 5. Etter beste evne søke å løse Bondeungdomslagets oppgaver.
 6. Arbeide for å utvikle et godt samarbeid mellom lagene.

 

Representantskapet holder møte når lederen bestemmer eller et flertall av medlemmene forlanger det, dog minst 4 møter pr. år. Et møte er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede.

 

Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag.

 

Det føres protokoll over Representantskapets møter. Kopi av godkjent protokoll skal sendes lagene.

 

§ 9 REPRESENTANTSKAPETS ARBEID

1.      Leder har den daglige ledelse av Representantskapet og skal sammen med kasserer anvise alle utbetalinger, lede Representantskapets forhandlinger og møter, hvis ikke annet blir bestemt.

2.      Nestleder fungerer som leder i dennes fravær.

3.      Sekretæren skal føre protokoll over Representantskapets møter, medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med leder føre Representantskapets korrespondanse, samt være arkivar.

4.      Kasserer skal føre regnskap over inn og utbetalinger. Kasserer skal også føre medlemsfortegnelse som blir innsendt fra lagene sammen med eventuell kontingent.

5.      Revisorene skal gjennomgå og godkjenne alle regnskaper etter gjeldende regler.

 

§ 10 KOMITEER

Komiteer som blir valgt til spesielle arrangementer, skal føre egne regnskaper og møteprotokoll. Regnskaper og protokoll skal godkjennes av Representantskapet.

 

§ 11 OPPLØSNING

Oppløsning av Bondeungdomslaget i Drammen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall etter et forslag herom på forhånd er satt på sakslisten som er tilsendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt, må vedtaket gjentas med to tredjedels flertall på Bondeungdomslagets neste ordinære årsmøte.

Dersom Bondeungdomslaget oppløses skal Bondeungdomslagets midler gå inn i et legat hvor rentene skal disponeres av Drammen Overformynderi i tråd med Bondeungdomslagets formålsparagraf.

Hvis et av lagene vedtar oppløsning, skal årsmøte i Bondeungdomslaget godkjenne oppløsningen. Eventuelle midler fra laget forvaltes av Representantskapet i minst 10 år og føres tilbake til laget dersom det er grunnlag for å starte opp laget på nytt.

 

§ 12 LOVENDRING

Forslag til endring av denne lov må framsettes og vedtas på et årsmøte og vedtas på neste ordinære årsmøte med to tredjedels flertall for at lovendringen skal være gyldig.

 

§ 11 kan ikke endres.